ИЗГРАЖДАНЕ и МОНТАЖ

Освен производство и продажба на компоненти и готови изделия в областта на светодиодното ( LED ) осветление, нашата фирма предлага и комплексно изграждане на осветителни системи. Разполагаме с екипи от квалифицирани и опитни специалисти, развита материална база, транспортни средства и инструментално оборудване, с помощта на които можем да изпълняваме качествено и в кратки срокове малки и големи осветителни проекти.

Конкретна оферта за изграждане на LED осветление в обект се изчислява на база първоначален проект и оразмеряване. Времето за подготовка на материалите и монтажа зависи от обема, сложноста и специфичните особености на обекта. За експресни монтажи извън нормалният ни работен график и в извънработно време се начислява от 30 до 50% надценка върху цената на труда и командировъчните разходи. При необходимост от монтаж в празнични и почивни дни, наложена от възложителя, цената на труда и командировъчните разходи се удвояват. Окончателната цена за доплащане се преизчислява след завършване на обекта въз основа на реално вложените материали и труд.

При монтаж на осветление на таван, чиято височина надхвърля 3м от пода, се начислява допълнителна надценка върху базовата цена. При монтаж на места, които в последствие ще бъдат недостъпни, се налага пълен тест поне 72 часа след монтаж за установяване и отстраняване на евентуални дефекти и неизправности. Монтаж с гаранция се извършва само при температура и влажност в обекта близка до работната (15-25 градуса). Гаранционната поддръжка покрива всички дефекти и неизправности, които са по вина на изпълнителя. Проблеми, възникнали по вина на възложителя, например заливане с течности, механични повреди, скъсване на кабели и др. се отстраняват за негова сметка, вкл. транспортните разходи.

Изграждането на всички кабелни трасета между главната захранваща точка, управляващата точка ( ако е различна от захранващата ) и отделните светещи елементи в обекта са грижа и за сметка на възложителя, като за целта ние предоставяме информация, схеми и чертежи за вида и броя на кабелите за отделните трасета. При необходимост от изграждане на допълнителни трасета от нас ( с изключение на преходи по-малки от 1м ), те се изчисляват и заплащат отделно.

Това са някои от основните принципи, които следваме при договаряне и изграждане на обекти, като нашата цел е максимално коректно и точно изпълнение на възложените ни проекти. С еднакво внимание и отговорност подхождаме, както към големите проекти, така и към малки и специфични задачи и обекти.